Jaunumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) apstiprinājusi LHEI izstrādāto jūras vides novērtējumu. Novērtējums veikts līgumdarba „Zināšanu uzlabošana par jūras ekosistēmu, jūras vides stāvokli un to ietekmējošām slodzēm” ietvaros un pieejams šeit.  VARAM preses relīze un infografika par jūras vides kvalitāti redzama http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=27115

2019.gada 22.februārī Latvijas Universitātes Dabas zinātņu centrā sanāca kopā VPP EVIDEnT programmā iesaistītie, kā arī VPP EVIDEnT Stratēģiskās Uzraudzības grupas pārstāvji, lai kopā svinētu VPP EVIDEnT grāmatas “Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē” izdošanu. Grāmatu izdevis LU Apgāds 2018.gada nogalē. Grāmatā apkopoti galvenie pētījumi, kas tika veikti VPP EVIDEnT laikā, un to rezultāti. Grāmata atspoguļo starpdisciplināros pētījumus par jūru, saldūdeņiem, pazemes ūdeņiem un sauszemi, kā arī siltumnīcu gāzu emisijas aspektus. Grāmatas galvenais redaktors ir Dr. Juris Aigars, savukārt autoru skaits sasniedz 88. Lejupielādēt grāmatas elektronisko versiju var aktivizējot saiti zemāk!
Pielikumi:
Download this file (Latvijas-ekosistemu-dinamika-klimata-ietekme.pdf)Latvijas-ekosistemu-dinamika-klimata-ietekme.pdf[Grāmatas elektroniskā versija]10774 kB

Valsts pētījumu programmas EVIDEnT rezultāta - grāmatas "Latvijas ekosistēmu dinamika klimata ietekmē" - atvēršana ir noslēdzošais programmas pasākums. 22. februārī uz LU Dabaszinātņu akadēmisko centru laipni aicināti visi grāmatas autori un EVIDEnT stratēģiskās uzraudzības grupas dalībnieki.

Pētījuma "Paleo-ekotoksikoloģijas pieeja, lai noteiktu plastmasas daļiņu ietekmi uz saldūdens stūrakmens vēžveidīgo grupas Cladocera funkcionālo un strukturālo daudzveidību (1.1.1.2/VIAA/2/18/359)" darba uzdevumu ietvaros 13.-15. februārī pēcdoktorante Inta Dimante-Deimantoviča kopā ar sadarbības partneriem no Turku Universitātes un Polijas ZA S. Leščicka Ģeogrāfijas un telpiskās plānošanas institūta veic paraugu ievākšanu Pierīgas ezeros. Ziema ir vēlamākais periods šiem darbiem, kad paraugu sastāvu vismazāk ietekmē bioloģiskie procesi. 

Latvijas Hidroekoloģijas institūta drona izmēģinājuma lidojums, pirms uzsākt novērojumus jūras piekrastē - sanešu plūsmu, medūzu un aļģu "ziedēšanas" izplatības apzināšanai, video:
https://www.facebook.com/lheilv/videos/370025063788977/

Ikgadējā Latvijas Universitātes zinātniskajā konferencē, kas sākusies 28. janvārī, arī šoreiz vairāki LHEI referenti. Zinātniskās asistentes Anete Fedorovska un Marta Barone piedalās sekcijas sēdē  „Latvijas klimats un ūdeņi -  mainība, tendences un ietekmes”  https://events.lu.lv/event/1/form?section=5&sub-section=132, savukārt Bioloģijas fakultātes organizētajā sesijā "Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība" LHEI plaši pārstāvēts sadaļā "Eksperimentālie, metodoloģiskie un jūras pētījumi" https://events.lu.lv/event/1/form?section=5&sub-section=132

Eiropas Vides aģentūra arī šogad, 13.-14. novembrī, Kopenhāgenā, rīko semināru, veltītu jūras vides datu un novērojumu jautājumiem. Datu ieguve, uzglabāšana un ziņošana Eiropas Vides aģentūras vajadzībām ir galvenās diskusiju tēmas. No LHEI seminārā piedalās pētniece Rita Poikāne.

https://www.eionet.europa.eu/calendar/show_day_events?date=2018/11/13

Baltijas jūras programmas 2014.-2020. gadam projekts "Smart Blue Regions" 22. janvārī rīko darba noslēguma konferenci, kurā iepazīstina ar projekta sasniegto Baltijas jūras reģionu sadarbības veicināšanā, ieviešot EK viedās specializācijas stratēģiju. Vairāk par konferenci - https://www.submariner-network.eu/projects/smartblueregions/final-conference

 

8. novembrī Zemkopības ministrijā notiek otrais projekta GURINIMAS sektorālais ekspertu seminārs "Slāpekļa ietekme uz ekonomiskajiem sektoriem - iegūtie rezultāti". Latvijas partneri stāstīs par slāpekļa plūsmu analīzi starp ekonomiskajiem sektoriem Latvijā. Arvo Iital (Tallinas Tehniskā universitāte) prezentēs igauņu rezultātu kopsavilkumu, rezultātu salīdzinājumu starp Latviju un Igauniju. Būs arī prezentācijas no radniecīgiem projektiem Latvijā. No LHEI prezentāciju par iegūtajiem rezultātiem nodrošinās zinātniskā asistente Solveiga Kadiķe.

Pirmo reizi Latvijā – sistemātiski mikroplastmasas pētījumi saldūdens ekosistēmās!

Latvijas Hidroekoloģijas institūts šā gada nogalē ir uzsācis īstenot pēcdoktorantūras pētniecības projektu par mikroplastmasas sastopamību Latvijas saldūdeņos.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīta pēcdoktorantūras pētniecības projekta ietvaros tiks noskaidrota mikroplastmasas daļiņu sastopamība un daudzums Rīgas un Pierīgas ezeros lai novērtētu to iespējamo ietekmi uz saldūdens mikroskopiskajiem organismiem.

6. novembrī Pērnavā norisināsies projekta GURINIMAS sektorālais seminārs ieinteresēto organizāciju pārstāvjiem, kurā tiks izskatīti projekta pašreizējie rezultāti un nākamajos posmos paveicamais. Semināra programmā iekļautas arī prezentācijas par modeli, ko izmanto slāpekļa un fosfora slodzes novērtēšanai no sateces baseina, par slāpekļa plūsmu analīzi starp ekonomikas sektoriem, cilvēkiem paredzēto patēriņu un dabas vidi Igaunijā, transporta sektora ietekmi uz NOx emisijām Baltijas jūras reģionā, vides apstākļu dinamiku un apstākļiem Rīgas līcī, balstoties uz Igaunijas jūras monitoringa rezultātiem un slāpekļa slodzes novērtējumu. No LHEI seminārā piedalīsies projekta koordinatore Solveiga Kadiķe.

Lielākais zinātniskais pasākums Baltijas jūras reģionā - 12. Baltijas jūras zinātnes kongress notiks Stokholmā, 2019.g. 19.-23. augustā. Vairāk informācijas - http://gantrack6.com/t/pm/1662522234042/

Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieces Rita Poikāne un Maija Viška piedalās  starptautiskajā konferencē par jūras datiem un informācijas sistēmām (IMDIS), ko 5.-7. novembrī Barselonā organizē projekts SeaDataCloud. Maijai arī stenda referāta "Development of ecosystem-based maritime spatial planning decision support system for the marine protected areas designation process" prezentācija.  Vairāk par konferenci - https://imdis.seadatanet.org

Baltijas jūras programmas projekta COMPLETE galvenajos mērķos ietilpst atrast labākās metodes, lai pēc iespējas samazinātu svešo sugu ieviešanas risku, kas saistīts ar kuģošanu. Projekta sanāksmē, kura 11.-12. decembrī risinās Gēteborgā, tiks vērtēts projektā sasniegtais un spriests par jaunām sugu identificēšanas metodēm. No LHEI projekta sanāksmē piedalās vadošā pētniece Solvita Strāķe un zinātniskās asistentes Ieva Bārda, Sandra Kropa un Ieva Putna-Nīmane. Vairāk par projektu - https://www.balticcomplete.com/news

Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikrakstā "Auseklis" oktobra tematiskajā lapā publicēts raksts par mikroplastmasas pētījumiem jūrā, intervējot zinātnisko asistenti Ievu Putnu-Nīmani. 

Pielikumi:
Download this file (zini_sarga_cope_19X.pdf)zini_sarga_cope_19X.pdf[Viss raksts]2092 kB

6. decembrī Briselē Horizon2020 projektam SeaDataCloud bija sarīkots darbu vidusposma pārskats. Ar prezentāciju uzstājās arī LHEI pētniece Rita Poikāne. Cerams, ka pārskats tiks novērtēts atzinīgi un projekts turpinās uzsākto darbu jūras novērojumu datu kvalitātes uzturēšanā un datu produktu izstrādē. Savukārt vadošā pētniece Anda Ikauniece nesen uzsāktā Baltijas jūras programmas projekta "Blue Bio Platform" darbu ietvaros 7. decembrī piedalās Amsterdamā notiekošajā jūras bioekonomikas pasākumā "Blue Bioeconomy Forum".(https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4215)

Helsinku Komisijas darba grupas par monitoringu, novērtējumu un biotopu aizsardzību sanāksmē Kopenhāgenā 23.-26.oktobrī piedalās LHEI pētniece Iveta Jurgensone un vadošais pētnieks Juris Aigars. Iveta kā Fitoplanktona ekspertu grupas vadītāja informē par grupā paveikto, kā arī prezentē grupas darba turpinājuma pieteikumu 2020.-2022. gadam.

Trešdien, 5. decembrī Jūrmalā,  notiks Igaunijas - Latvijas programmas projekta GURINIMAS sanāksme. Sanāksmes tēma un uzdevumi - integrālās slāpekļa apsaimniekošanas sistēmas (GURINIMAS sistēma) formāta un sastāvdaļu izstrāde, kā arī atbildīgo partneru noteikšana gan projekta ietvaros, gan meklējot piesaistītos ekspertus ārpus tā. Tāpat tiks analizēts izstrādātais kopējais pētniecības pārskats un apspriesta tā rezultātu iekļaušanu GURINIMAS sistēmā.

Lai sekmīgi turpinātu attīstīt mikroplastmasas piesārņojuma izpētes virzienu, LHEI pētnieces v.i. Inta Dimante-Deimantoviča un zinātniskā asistente Ieva Putna-Nīmane no 22. līdz 27. oktobrim piedalās mācību kursos Olborgas Universitātē mikroplastmasas sastāva analīzes metožu apgūšanai.

Latvijas simtgades mēnesī Latvijas Hidroekoloģijas institūtam aktīvs darbs bijis ārpus institūta - strādājot Eiropas un Baltijas reģiona darba grupās, piedaloties projektu sanāksmēs, zinātniskajos semināros un konferencēs, kā arī apgūstot jaunas iemaņas biomarķieru jomā un veicot novērojumus rudens reisā. Īpaši prieks par sadarbības iespēju izveidošanu mikroplastmasas pētījumu jomā, pateicoties Ievai Putnai -Nīmanei un Intai Dimantei - Deimantovičai.

LHEI pirmo reizi piedalās starptautiskajā izstādē "Vide un Enerģija 2018" (http://www.bt1.lv/ee/) sadarbībā ar projektu Village Waters (https://www.villagewaters.eu/About_VillageWaters_500) Par notekūdeņu ietekmētiem un neietekmētiem jūras biotopiem 20. oktobrī plkst.11.00-13.00 stāstīs un rādīs vadošā pētniece Solvita Strāķe un pētniece Iveta Jurgensone.

Arrecifē,  Kanāriju salas Lanzarotes pilsētā, 19.-23. novembrī notiek starptautiska konference par mikroplastmasu ūdeņos un tās ietekmi. Konferences programmas spektrs ietver gan pašreizējā zināšanu līmeņa definēšanu, gan iespējamās darbības pārvaldībā, gan tehnoloģiskos risinājumus saldūdeņos un jūras ekosistēmās. No LHEI konferencē piedalās pētniece Inta Dimante-Deimantoviča un zinātniskā asistente Ieva Putna-Nīmane. Vairāk par konferenci - https://micro2018.sciencesconf.org/

LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe 17. oktobrī piedalījās projekta Interreg EUROPE  projekta INVALIS (https://www.interregeurope.eu/invalis/) sanāksmē Jelgavā, kuru Zemgales plānošanas reģions rīkoja Latvijas  ieinteresētajām pusēm.  Savukārt 19. oktobrī S. Strāķe pārstāv LHEI Briselē, EK darba grupas par labu vides stāvokli jūrā - WG GES - sanāksmē.

Natura 2000 bioģeogrāfiskā procesa ietvaros 13.-15. novembrī Maljorkā notiek otrais seminārs par Eiropas jūras teritoriju aizsardzības mērķiem, aizsardzības pasākumiem un references vērtību izvēli. No LHEI piedalās vadošā pētniece Solvita Strāķe. Vairāk par semināru - http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/events/marine_biogeographic_seminar_en.htm

9. oktobrī Pērnavā notika Igaunijas - Latvijas programmas projekta GURINIMAS partneru sanāksmē, kurā tika apkopoti un salīdzināti abās valstīs iegūtie slāpekļa budžeta aprēķinu gala rezultātus visiem sektoriem.  Novērtēta arī datu nenoteiktība, saskaņoti krājumu un plūsmu apraksti un skaidrojumi, kā arī sākts veidot krājumu/plūsmu gala modelis. No LHEI sanāksmē piedalījās zinātniskā asistente Solveiga Kadiķe.

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Cookies, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.