Jaunumi

LHEI pētniece Rita Poikāne 17.-19. maijā Triestē piedalās projekta EMODnet Chemistry 3 uzsākšanas sanāksmē. Projekts uzsākts 2009. gadā un šogad tas darbojas jau 3. posmā, aptverot 45 jūras pētniecības institūcijas. Šajā posmā īpaša uzmanība tiks veltīta jūrā sastopamo un izskaloto atkritumu (marine litter) datu uzskaitei. Vairāk par projektu - http://www.emodnet-chemistry.eu/

LHEI pārstāve Anda Ikauniece par cūkdelfīniem, kuru nav, LNT 16.maija raidījumā "900 sekundes" - http://skaties.lv/

LHEI pētniece Iveta Jurgensone 15.-17. maijā Upsalā piedalās HELCOM grupas State&Conservation 6. sanāksmē kā Baltjas jūras Fitoplanktona ekspertu grupas (PEG) vadītāja ar ziņojumu par PEG darbu. Vairāk par sanāksmi https://portal.helcom.fi/meetings/STATE%20-%20CONSERVATION%206-2017-412/default.aspx

 

No 9. līdz 15. maijam 10 LHEI darbinieki veic jūras vides monitoringa novērojumus un paraugu ievākšanu pavasara sezonas reisā Baltijas jūrā un Rīgas līcī. Krastā palicēji no sirds vēl labu laiku!
Reiss tiek veikts ar Tallinas Tehniskās universitātes kuģi "Salme" - vairāk te

LHEI vadošie pētnieki Ingrīda Puriņa un Juris Aigars 2.-4. maijā Korsorā, Dānijā, piedalās projekta "Baltic Blue Growth" partneru sanāksmē. Sanāksmes laikā paredzēts apspriest arī gatavošanos zinātniskajai konferencei, kura notiks 27.-28.septembrī Berlīnē. Vairāk par konferenci - https://www.submariner-network.eu/news/general-news/232-better-off-blue

LHEI pētniece Iveta Jurgensone 24.-27. aprīlī piedalās starptautiskajā darba grupā, kuras uzdevums ir veikt Baltijas jūras vides integrētos novērtējumus - ICES/HELCOM Working Group on Integrated Assessments of the Baltic Sea (WGIAB). Šogad grupas sanāksme notiek Lisabonā. Vairāk informācijas par grupu - http://ices.dk/community/groups/Pages/WGIAB.aspx

Savukārt LHEI pētniece Maija Viška šonedēļ piedalās LVĢMC un EUMETSAT sadarbībā organizētajos kursos par jūras procesu analīzi, izmantojot attālināti iegūtus datus - "Operational Marine Surface Analysis using EUMETSAT's Copernicus Marine Data Stream". Ļoti noderīgi, ņemot vērā nelielo datu daudzumu, ko patlaban nodrošina konvencionālās metodes. Vairāk par kursiem - http://www.meteo.lv/jaunumi/noderigi/eumetsat-sadarbiba-ar-lvgmc-organize-macibu-kursus-specialistiem-kas-p?id=1490&cid=106

LHEI direktore Anda Ikauniece 25.-26. aprīlī Malmē piedalās projekta "Smart Blue Regions" partneru sanāksmē. Ir pagājis gads kopš projekta uzsākšanas, tāpēc sanāksmē tiek apspriests gan sasniegtais, gan turpmākie uzdevumi. LHEI projektā šis gads būs aktīvākais lauka darbu un datu analīzes posms. https://www.submariner-network.eu/index.php/projects/smartblueregions

LHEI pētniece Iveta Jurgensone 14. martā Helsinkos piedalās HELCOM projekta SPICE seminārā par eitrofikācijas novērtēšanu. Projekta uzdevums ir pabeigt visaptverošo Baltijas jūras vides novērtējumu un darba ietvaros tiek organizēti seminār ekspertiem par atsevišķām novērtējuma tēmām - eitrofikāciju, bioloģisko daudzveidību, piesārņojošām vielām, slodzēm un ietekmēm. Vairāk informācijas - http://www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/spice
20. aprīlī LHEI projektā "Smart Blue Regions" uzsāk lauku darbu posmu pētījumam par jūras resursu ilgtspējīgu un inovatīvu izmantošanu. Attēlos redzamās auklas tiks izvietotas jūrā pie Zvejniekciema un Lapmežciema, lai noskaidrotu, vai uz tām nosēdīsies un augs daudzveidīgās sēdgliemenes Dreissena polymorpha. Gliemenes barojas, filtrējot ūdeni un tādējādi uzlabo jūras ūdens kvalitāti, samazinot daļiņu daudzumu, palielinot caurspīdību.
LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe 10. martā Briselē piedalās Eiropas Komisijas darba grupas par labu jūras vides stāvokli (WG GES) sanāksmē. Divreiz gadā notiekošās sanāksmes vērstas uz metodoloģisku un konceptuālu jautājumu risināšanu Jūras stratēģijas pamatdirektīvā noteiktā mērķa - labs jūras vides stāvoklis Eiropas jūrās 2020. g. - sasniegšanai.
LHEI zinātniskais asistents Māris Skudra 10.-13. aprīlī piedalās EMODnet Ingestion projekta sanāksmē Limasolā, Kiprā. LHEI ir viens no 160 datu iesniedzējiem EMODnet datu portālā. Vairāk informācijas - https://www.emodnet-ingestion.eu/about
9.martā direktore Anda Ikauniece piedalās Eiropas Komisijas rīkotā ieinteresēto pušu un ekspertu sanāksmē par jūras vides un monitoringa tehnoloģijām. Sanāksmes mērķis ir izprast Baltijas jūras reģionam nepieciešamos attīstības virzienus tehnoloģiju sfērā, t.s. "Baltic Blue Growth Agenda" ietvaros. Vairāk informācijas par šo EK aktivitāti - https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/sustainable-blue-growth-baltic-sea-region_en
LHEI vadošās pētnieces Maija Balode, Ingrīda Puriņa un Solvita Strāķe, kā arī asistentes Ieva Bārda un Ieva Putna-Nīmane 5.-6. aprīlī piedalās seminārā "Building Ocean Literacy - The ResponSEAble way. Connecting Europeans to their seas", kas notiek Jūrmalā, viesnīcā "Hotel Jūrmala SPA". Semināru organizē Baltijas Vides forums Eiropas Komisijas programmas "Apvārsnis 2020" projekta ResponSEAble darba ietvaros (http://www.bef.lv/index.php?id=157).
9.martā LHEI, kā vadošais partneris, rīko Valsts pētījumu programmas EVIDEnT partneru sanāksmi pēdējā darba posma - 2017. un 2018.g. sākuma - jautājumu apspriešanai. Vairāk informācijas par programmu www.evident-vpp.lv
LHEI pētniece Iveta Jurgensone 3.-8. aprīlī Sanktpēterburgā piedalās HELCOM fitoplanktona ekspertu grupas (PEG) sanāksmē kā grupas vadītāja. PEG darbojas kopš 1991. gada un ir galvenais forums Baltijas jūras fitoplanktona analīžu veicējiem jūras monitoringa ietvaros. Novēlam ražīgu darbošanos! Vairāk par grupu - http://www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/phytoplankton/

LHEI apkopojis savas aktualitātes februārī:

- 10. februārī vadošā pētniece Solvita Strāķe ar referātu par jūras biotopu izpētes jaunākajiem rezultātiem uzstājās projekta "Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos (Baltic SCOPE)" noslēguma seminārā, vairāk informācijas - http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23713

- 17. februārī sāka darboties LHEI mājas lapas jaunā versija;

- februāra pēdējā nedēļā pētniece Maija Viška un zinātniskie asistenti Māris Skudra un Atis Labucis sekmīgi piedalījušies Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) rīkotajos mācību kursos "Jūras virsmas analīze, izmantojot Copernicus datu kopas" un ieguvuši attiecīgus sertifikātus par kursu sadaļu nokārtošanu

- 28. februārī vadošā pētniece, direktore Anda Ikauniece piedalījās Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta "Smart Blue Regions" darba grupas sanāksmē par reģionu sadarbības virzienu noteikšanu. Galvenie jautājumi sanāksmē bija identificēt viedās specializācijas sfēras, kuras aktuālas Baltijas jūras reģioniem un izvēlēties metodes sadarbības veicināšanai.

Kopsavilkums par marta notikumiem LHEI:

- LHEI darbinieki piedalījušies sešās projektu un darba grupu sanāksmēs ārpus LHEI;

- veikti divi paraugu ievākšanas braucieni Rīgas līcī un divi - Daugavā un Ķīšezerā VPP EVIDEnT ietvaros;

- 3 LHEI darbinieki - Astra Labuce, Atis Labucis un Natālija Suhareva - saņēmuši apstiprinājumu tēžu pieņemšanai un tādējādi arī organizatoru finansējumam braucienam uz ICES/PICES 3. jauno zinātnieku konferenci 30.05-02.06.17. Pusanā, Korejā. Priecājamies arī par Dr. Maijas Viškas aktīvo līdzdalību konferences zinātniskās vadības komitejā!

Vairāk par konferenci - http://meetings.pices.int/meetings/international/2017/early-career/program

Kopā ar partneriem - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, institūtu "Silava", LLU, Igaunijas Vides ministriju un Tallinas Tehnisko universitāti - LHEI varēs strādāt pie Rīgas līcī nonākošo slāpekļa savienojumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošanas. Projekta pieteikums ar nosaukumu "Integrated Nitrogen Management System for the Gulf of Riga - GURINIMAS" apstiprināts finansējuma saņemšanai Interreg Igaunijas - Latvijas programmā.
Vairāk
LHEI vadošais pētnieks Juris Aigars 30.martā piedalās Pāvilostā organizētajā reģionālajā sanāksmē projektam "Baltic Blue Growth" par gliemeņu audzēšanu Baltijas jūrā. http://www.kurzemesregions.lv/news/511
LHEI kopā ar partnerinstitūcijām ir saņēmis konceptuālu VASAB un HELCOM atbalstu projekta pieteikuma gatavošanai EUSBSR Seed Money Facility programmā par jūras telpiskajai plānošanai nepieciešamo datu infrastruktūru. LHEI direktore Anda Ikauniece 18.janvārī piedalās seminārā par pieteikumu gatavošanu, kuru projektu vadošajiem partneriem organizē Baltijas jūras reģiona programma. Vairāk informācijas www.interreg-baltic.eu
22.marts.  Kopš 1986. gada Baltijas jūras reģionā tiek atzīmēts kā Baltijas jūras diena, atspoguļojot gan Baltijas jūras vides problēmas, gan Baltijas jūras reģiona valstu sadarbību problēmu risināšanā. Baltijas jūras dienas ietvaros 22. martā LNT raidījumā "900 sekundes" par Baltijas jūru, tās iemītniekiem un citām problēmām runā LHEI vadošās pētnieces Solvita Strāķe un Anda Ikauniece - http://skaties.lv/…/baltijas-jura-paradas-arvien-vairak-sv…/
LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe un zinātniskā asistente Sandra Sprukta 17. janvārī piedalās Eiropas Savienības mājā notiekošajā valsts, nevalstisko organizāciju, pašvaldību, mācību iestāžu pārstāvju un dažādu ekspertu diskusiju forumā, lai pārrunātu Latvijas mēroga platformas izveidi par ekosistēmu pakalpojumu pieejas jautājumiem. Forumu rīko Dabas aizsardzības pārvalde un Baltijas vides forums, vairāk informācijas.
20. martā Latvijas Hidroekoloģijas institūts uzsāka lauku darbu sezonu Valsts pētījumu programmas EVIDEnT 1.1. projekta ietvaros - paraugu ievākšanu Rīgas līcī ar Valsts vides dienesta kuģi "Mare".

LHEI direktore Anda Ikauniece 5.-6.decembrī piedalās sadarbības tīkla "SUBMARINER Network" partneru sanāksmē Berlīnē. "SUBMARINER Network" mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un inovatīvu Baltijas jūras izmantošanas veidu attīstību. LHEI ir sadarbības tīkla partneri kopš 2014. gada. Vairāk par "SUBMARINER Network" - http://www.submariner-network.eu

LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe 15. martā Helsinkos piedalās HELCOM projekta SPICE seminārā par jūras bioloģiskās daudzveidības novērtēšanu. Projekta uzdevums ir pabeigt visaptverošo Baltijas jūras vides novērtējumu un darba ietvaros tiek organizēti semināri ekspertiem par atsevišķām novērtējuma tēmām - eitrofikāciju, bioloģisko daudzveidību, piesārņojošām vielām, slodzēm un ietekmēm. Vairāk informācijas - http://www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/spice

No 29. novembra līdz 1. decembrim LHEI organizē Eiropas Komisijas Horizon 2020 ietvarprogrammas projekta "SeaDataCloud" uzsākšanas sanāksmi. Projekta koordinators - Francijas jūras pētījumu institūts IFREMER, projektā ir 56 partneri.
Projekta uzdevumi ir jūras vides novērojumu datu apkopošana, kvalitātes kontrole un datu produktu veidošana.
SeaDataCloud turpina iepriekšējo ietvarprogrammu projektu SeaDataNet un SeaDataNet 2 iesāktos darbus jūras novērojumu datu infrastruktūras izveidē, uzlabošanā un papildināšanā.
Vairāk - http://www.seadatanet.org/Overview/News

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.