Jaunumi

Latvijas Hidroekoloģijas institūta drona izmēģinājuma lidojums, pirms uzsākt novērojumus jūras piekrastē - sanešu plūsmu, medūzu un aļģu "ziedēšanas" izplatības apzināšanai, video:
https://www.facebook.com/lheilv/videos/370025063788977/

Ikgadējā Latvijas Universitātes zinātniskajā konferencē, kas sākusies 28. janvārī, arī šoreiz vairāki LHEI referenti. Zinātniskās asistentes Anete Fedorovska un Marta Barone piedalās sekcijas sēdē  „Latvijas klimats un ūdeņi -  mainība, tendences un ietekmes”  https://events.lu.lv/event/1/form?section=5&sub-section=132, savukārt Bioloģijas fakultātes organizētajā sesijā "Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība" LHEI plaši pārstāvēts sadaļā "Eksperimentālie, metodoloģiskie un jūras pētījumi" https://events.lu.lv/event/1/form?section=5&sub-section=132

Baltijas jūras programmas 2014.-2020. gadam projekts "Smart Blue Regions" 22. janvārī rīko darba noslēguma konferenci, kurā iepazīstina ar projekta sasniegto Baltijas jūras reģionu sadarbības veicināšanā, ieviešot EK viedās specializācijas stratēģiju. Vairāk par konferenci - https://www.submariner-network.eu/projects/smartblueregions/final-conference

Pirmo reizi Latvijā – sistemātiski mikroplastmasas pētījumi saldūdens ekosistēmās!

Latvijas Hidroekoloģijas institūts šā gada nogalē ir uzsācis īstenot pēcdoktorantūras pētniecības projektu par mikroplastmasas sastopamību Latvijas saldūdeņos.

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstīta pēcdoktorantūras pētniecības projekta ietvaros tiks noskaidrota mikroplastmasas daļiņu sastopamība un daudzums Rīgas un Pierīgas ezeros lai novērtētu to iespējamo ietekmi uz saldūdens mikroskopiskajiem organismiem.

Lielākais zinātniskais pasākums Baltijas jūras reģionā - 12. Baltijas jūras zinātnes kongress notiks Stokholmā, 2019.g. 19.-23. augustā. Vairāk informācijas - http://gantrack6.com/t/pm/1662522234042/

Baltijas jūras programmas projekta COMPLETE galvenajos mērķos ietilpst atrast labākās metodes, lai pēc iespējas samazinātu svešo sugu ieviešanas risku, kas saistīts ar kuģošanu. Projekta sanāksmē, kura 11.-12. decembrī risinās Gēteborgā, tiks vērtēts projektā sasniegtais un spriests par jaunām sugu identificēšanas metodēm. No LHEI projekta sanāksmē piedalās vadošā pētniece Solvita Strāķe un zinātniskās asistentes Ieva Bārda, Sandra Kropa un Ieva Putna-Nīmane. Vairāk par projektu - https://www.balticcomplete.com/news

Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikrakstā "Auseklis" oktobra tematiskajā lapā publicēts raksts par mikroplastmasas pētījumiem jūrā, intervējot zinātnisko asistenti Ievu Putnu-Nīmani. 

Pielikumi:
Download this file (zini_sarga_cope_19X.pdf)zini_sarga_cope_19X.pdf[Viss raksts]2092 kB

6. decembrī Briselē Horizon2020 projektam SeaDataCloud bija sarīkots darbu vidusposma pārskats. Ar prezentāciju uzstājās arī LHEI pētniece Rita Poikāne. Cerams, ka pārskats tiks novērtēts atzinīgi un projekts turpinās uzsākto darbu jūras novērojumu datu kvalitātes uzturēšanā un datu produktu izstrādē. Savukārt vadošā pētniece Anda Ikauniece nesen uzsāktā Baltijas jūras programmas projekta "Blue Bio Platform" darbu ietvaros 7. decembrī piedalās Amsterdamā notiekošajā jūras bioekonomikas pasākumā "Blue Bioeconomy Forum".(https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4215)

Helsinku Komisijas darba grupas par monitoringu, novērtējumu un biotopu aizsardzību sanāksmē Kopenhāgenā 23.-26.oktobrī piedalās LHEI pētniece Iveta Jurgensone un vadošais pētnieks Juris Aigars. Iveta kā Fitoplanktona ekspertu grupas vadītāja informē par grupā paveikto, kā arī prezentē grupas darba turpinājuma pieteikumu 2020.-2022. gadam.

Trešdien, 5. decembrī Jūrmalā,  notiks Igaunijas - Latvijas programmas projekta GURINIMAS sanāksme. Sanāksmes tēma un uzdevumi - integrālās slāpekļa apsaimniekošanas sistēmas (GURINIMAS sistēma) formāta un sastāvdaļu izstrāde, kā arī atbildīgo partneru noteikšana gan projekta ietvaros, gan meklējot piesaistītos ekspertus ārpus tā. Tāpat tiks analizēts izstrādātais kopējais pētniecības pārskats un apspriesta tā rezultātu iekļaušanu GURINIMAS sistēmā.

Lai sekmīgi turpinātu attīstīt mikroplastmasas piesārņojuma izpētes virzienu, LHEI pētnieces v.i. Inta Dimante-Deimantoviča un zinātniskā asistente Ieva Putna-Nīmane no 22. līdz 27. oktobrim piedalās mācību kursos Olborgas Universitātē mikroplastmasas sastāva analīzes metožu apgūšanai.

Latvijas simtgades mēnesī Latvijas Hidroekoloģijas institūtam aktīvs darbs bijis ārpus institūta - strādājot Eiropas un Baltijas reģiona darba grupās, piedaloties projektu sanāksmēs, zinātniskajos semināros un konferencēs, kā arī apgūstot jaunas iemaņas biomarķieru jomā un veicot novērojumus rudens reisā. Īpaši prieks par sadarbības iespēju izveidošanu mikroplastmasas pētījumu jomā, pateicoties Ievai Putnai -Nīmanei un Intai Dimantei - Deimantovičai.

LHEI pirmo reizi piedalās starptautiskajā izstādē "Vide un Enerģija 2018" (http://www.bt1.lv/ee/) sadarbībā ar projektu Village Waters (https://www.villagewaters.eu/About_VillageWaters_500) Par notekūdeņu ietekmētiem un neietekmētiem jūras biotopiem 20. oktobrī plkst.11.00-13.00 stāstīs un rādīs vadošā pētniece Solvita Strāķe un pētniece Iveta Jurgensone.

Arrecifē,  Kanāriju salas Lanzarotes pilsētā, 19.-23. novembrī notiek starptautiska konference par mikroplastmasu ūdeņos un tās ietekmi. Konferences programmas spektrs ietver gan pašreizējā zināšanu līmeņa definēšanu, gan iespējamās darbības pārvaldībā, gan tehnoloģiskos risinājumus saldūdeņos un jūras ekosistēmās. No LHEI konferencē piedalās pētniece Inta Dimante-Deimantoviča un zinātniskā asistente Ieva Putna-Nīmane. Vairāk par konferenci - https://micro2018.sciencesconf.org/

LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe 17. oktobrī piedalījās projekta Interreg EUROPE  projekta INVALIS (https://www.interregeurope.eu/invalis/) sanāksmē Jelgavā, kuru Zemgales plānošanas reģions rīkoja Latvijas  ieinteresētajām pusēm.  Savukārt 19. oktobrī S. Strāķe pārstāv LHEI Briselē, EK darba grupas par labu vides stāvokli jūrā - WG GES - sanāksmē.

Natura 2000 bioģeogrāfiskā procesa ietvaros 13.-15. novembrī Maljorkā notiek otrais seminārs par Eiropas jūras teritoriju aizsardzības mērķiem, aizsardzības pasākumiem un references vērtību izvēli. No LHEI piedalās vadošā pētniece Solvita Strāķe. Vairāk par semināru - http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/events/marine_biogeographic_seminar_en.htm

9. oktobrī Pērnavā notika Igaunijas - Latvijas programmas projekta GURINIMAS partneru sanāksmē, kurā tika apkopoti un salīdzināti abās valstīs iegūtie slāpekļa budžeta aprēķinu gala rezultātus visiem sektoriem.  Novērtēta arī datu nenoteiktība, saskaņoti krājumu un plūsmu apraksti un skaidrojumi, kā arī sākts veidot krājumu/plūsmu gala modelis. No LHEI sanāksmē piedalījās zinātniskā asistente Solveiga Kadiķe.

Eiropas Vides aģentūra arī šogad, 13.-14. novembrī, Kopenhāgenā, rīko semināru, veltītu jūras vides datu un novērojumu jautājumiem. Datu ieguve, uzglabāšana un ziņošana Eiropas Vides aģentūras vajadzībām ir galvenās diskusiju tēmas. No LHEI seminārā piedalās pētniece Rita Poikāne.

https://www.eionet.europa.eu/calendar/show_day_events?date=2018/11/13

Šī gada pirmais īstais rudens mēnesis oktobris LHEI iesācies ar izteiktu uzsvaru uz darbiem ārpus Latvijas. Pētniece Rita Poikāne 1. oktobrī Briselē piedalījās Eiropas Komisijas darba grupā par datu, informācijas un zināšanu apmaiņu Jūras stratēģijas pamatdirektīvas vajadzībām (WG DIKE). Vadošā pētniece Solvita Strāķe, pētniece Maija Viška un zinātniskā asistente Aurēlija Armoškaite 1.-3. oktobrī strādā projekta BONUS BASMATI partneru sanāksmē Helsinkos. Savukārt vadošā pētniece Ingrīda Puriņa un zinātniskā asistente Ieva Bārda 2.-5. oktobrī Borgholmā apgūst zināšanas projekta "Baltic Blue Growth" seminārā par gliemeņu fermu novērtēšanu Baltijas jūras reģionā.

 

 

8. novembrī Zemkopības ministrijā notiek otrais projekta GURINIMAS sektorālais ekspertu seminārs "Slāpekļa ietekme uz ekonomiskajiem sektoriem - iegūtie rezultāti". Latvijas partneri stāstīs par slāpekļa plūsmu analīzi starp ekonomiskajiem sektoriem Latvijā. Arvo Iital (Tallinas Tehniskā universitāte) prezentēs igauņu rezultātu kopsavilkumu, rezultātu salīdzinājumu starp Latviju un Igauniju. Būs arī prezentācijas no radniecīgiem projektiem Latvijā. No LHEI prezentāciju par iegūtajiem rezultātiem nodrošinās zinātniskā asistente Solveiga Kadiķe.

20. septembrī projekta "Smart Blue Regions" ietvaros ziņu aģentūrā LETA notika tiešraides diskusija par iespējamiem jūras piekrastes attīstības ceļu Rīgas plānošanas reģionā. Diskusijas dalībnieki pārstāvēja valsts pārvaldes, pašvaldību, tūrisma, augstākās izglītības, ostu darbības un zinātnes nozares, no LHEI piedalījās direktore Anda Ikauniece. Tiešraides ieraksts vērojams šeit - https://www.youtube.com/watch?v=eWF8VJ4nNeQ

6. novembrī Pērnavā norisināsies projekta GURINIMAS sektorālais seminārs ieinteresēto organizāciju pārstāvjiem, kurā tiks izskatīti projekta pašreizējie rezultāti un nākamajos posmos paveicamais. Semināra programmā iekļautas arī prezentācijas par modeli, ko izmanto slāpekļa un fosfora slodzes novērtēšanai no sateces baseina, par slāpekļa plūsmu analīzi starp ekonomikas sektoriem, cilvēkiem paredzēto patēriņu un dabas vidi Igaunijā, transporta sektora ietekmi uz NOx emisijām Baltijas jūras reģionā, vides apstākļu dinamiku un apstākļiem Rīgas līcī, balstoties uz Igaunijas jūras monitoringa rezultātiem un slāpekļa slodzes novērtējumu. No LHEI seminārā piedalīsies projekta koordinatore Solveiga Kadiķe.

26.-27. septembrī projekta Baltic Blue Growth partneri tiekas sanāksmē, lai apzinātu paveicamo pēdējā projekta darba etapā; no LHEI piedalās vadošais pētnieks Juris Aigars. Pēdējā partneru sanāksme arī 26. septembrī projektam Smart Blue Regions (LHEI pārstāv direktore Anda Ikauniece), kurā viena no galvenajām tēmām ir gala konferences organizēšanas jautājumi. 

Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieces Rita Poikāne un Maija Viška piedalās  starptautiskajā konferencē par jūras datiem un informācijas sistēmām (IMDIS), ko 5.-7. novembrī Barselonā organizē projekts SeaDataCloud. Maijai arī stenda referāta "Development of ecosystem-based maritime spatial planning decision support system for the marine protected areas designation process" prezentācija.  Vairāk par konferenci - https://imdis.seadatanet.org

Starptautiskās jūru pētījumu padomes (ICES) ik gadu rīkotā zinātniskā konference (Annual Science Conference - ASC) šogad 24.-27. septembrī notiek Hamburgā. LHEI zinātniskā asistente Māra Harju piedalās ar stenda referātu par svešajām bentosa dzīvnieku sugām Baltijas jūras ostās.  Vairāk par konferenci - http://www.ices.dk/news-and-events/asc/asc2018/Pages/default.aspx

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.